Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Các biểu mẫu : Biên bản, tờ trình... của sản xuất Học liệu điện tử

biểu mẫu đính kèm

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (To trinh de nghi nghiem thu tong the.doc)To trinh de nghi nghiem thu tong the.doc[ ]15:50 22-07-2015
DOWNLOAD THIS FILE (To trinh de nghi nghiem thu ky thuat.doc)To trinh de nghi nghiem thu ky thuat.doc[ ]15:50 22-07-2015
DOWNLOAD THIS FILE (To trinh dang ki san xuat.doc)To trinh dang ki san xuat.doc[ ]15:50 22-07-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Phieu nhan xet phan bien kich ban.doc)Phieu nhan xet phan bien kich ban.doc[ ]15:49 22-07-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Phieu nhan xet ky thuat.doc)Phieu nhan xet ky thuat.doc[ ]15:49 22-07-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Bien ban xac nhan chinh sua noi dung.doc)Bien ban xac nhan chinh sua noi dung.doc[ ]15:48 22-07-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Bien ban nghiem thu noi dung.doc)Bien ban nghiem thu noi dung.doc[ ]15:48 22-07-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Bien ban nghiem thu ky thuat.doc)Bien ban nghiem thu ky thuat.doc[ ]15:48 22-07-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Bien ban Ban giao san pham.doc)Bien ban Ban giao san pham.doc[ ]15:47 22-07-2015