Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo

Xem tại File đính kèm

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Thong ke cac CTDT can cap nhat.doc)Thong ke cac CTDT can cap nhat.doc[ ]16:57 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Quy trình cap nhat CTDT.doc)Quy trình cap nhat CTDT.doc[ ]16:57 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Mau 10 Giay de nghi.doc)Mau 10 Giay de nghi.doc[ ]16:56 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Mau 09 CTDT bo sung.doc)Mau 09 CTDT bo sung.doc[ ]16:56 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Mau 08 De cuong chi tiet bo sung.doc)Mau 08 De cuong chi tiet bo sung.doc[ ]16:56 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Mau 07 Bao cao tong hop.doc)Mau 07 Bao cao tong hop.doc[ ]16:56 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Mau 06 BC chi tiet noi dung sua doi.doc)Mau 06 BC chi tiet noi dung sua doi.doc[ ]16:56 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Mau 05 Bao cao danh gia.doc)Mau 05 Bao cao danh gia.doc[ ]16:56 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Mau 04 BC ket qua minh chung.doc)Mau 04 BC ket qua minh chung.doc[ ]16:55 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Mau 03 Du tru kinh phi.doc)Mau 03 Du tru kinh phi.doc[ ]16:55 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Mau 02 Giay de nghi TL To cong tac.doc)Mau 02 Giay de nghi TL To cong tac.doc[ ]16:55 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Mau 01 Ke hoach cap Khoa.doc)Mau 01 Ke hoach cap Khoa.doc[ ]16:55 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (KH sua doi cap nhat CTDT.doc)KH sua doi cap nhat CTDT.doc[ ]16:55 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Ke hoach cap truong.xls)Ke hoach cap truong.xls[ ]16:54 27-02-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Cong van.doc)Cong van.doc[ ]16:54 27-02-2017