• Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • (+84)024 38694821/ Email: mhn@hou.edu.vn

Các Trung tâm

CÁC TRUNG TÂM

05/09/2017

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VÀ HỌC LIỆU

1. Phó GĐ - Đinh Tuấn Long

ĐT: 

Email: dinhtuanlong@hou.edu.vn

2. Phó GĐ - Nguyễn Phương Hiệp

ĐT: 

Email: hiep2012.hou@gmail.com

 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Giám đốc - Lại Minh Tấn

ĐT: 024.36231502

Email: itc@hou.edu.vn, tanlm@hou.edu.vn

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO

1. Giám đốc - Nguyễn Minh Đức

ĐT: 04.38681855
E-mail: ttptdt@hou.edu.vn,  ducminhtuxa@gmail.com

2. Phó GĐ - Nguyễn Thị Thu Hiền

Email: hienptdt@hou.edu.vn

 

TRUNG TÂM ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG

1. Giám đốc - Nguyễn Cao Chương

ĐT: (0511)3894835, 3609898
Fax: (0511)3894836

Email: chuongnc@hou.edu.vn, caonguyenchuong@gmail.com

Email: dhmcdn@vnn.vn

2. Phó GĐ - Trịnh Hoàng Yến

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING

1. Giám đốc - Trần Thị Lan Thu

ĐT: 04.38684287
Email: thutl@hou.edu.vn

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

1. Giám đốc - Trình Thanh Hà

ĐT: 04.62885007
Email: hatt@hou.edu.vn

2. Phó GĐ - Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Email: nhanntt@gmail.com

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ QUỐC PHÒNG AN NINH

1. Phó GĐ Phụ trách - Nguyễn Xuân Sơn

ĐT Trung tâm: 04.36231711

Email: sonnx@hou.edu.vn

2. Phó GĐ - Phùng Khắc Dũng

Email: Pkdung.hou@gmail.com

 

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ VÀ BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

ĐT:

1. Phó GĐ - Lê Hồng Quyên

Email: quyenlh@hou.edu.vn