• Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Tin tức - Sự kiện

Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Lượt xem: 1595    06/09/2019

Ngày 04/9 tại Hội trường A, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.

Tới tham dự Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký Hội đồng lý luận TW – Báo cáo viên của Hội nghị cùng các đ/c trong Đảng ủy, Hội đồng trường, BGH, BCH Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Bí thư, phó Bí thư các chi bộ, lãnh đạo các đơn vị trong nhà trường và các đ/c học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị của Trường ĐH Mở Hà Nội.

Các đại biểu dự Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký Hội đồng lý luận TW quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương. 

PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký Hội đồng lý luận TW quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW

Chỉ thị số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam. Nghị quyết nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới...

 

Đại biểu chăm chú lắng nghe và tiếp thu các nội dung tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng ủy đề nghị các đ/c Bí thư các chi bộ, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị tiếp tục tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị sâu rộng để toàn thể đảng viên, cán bộ và sinh viên toàn Trường nắm vững nội dung cơ bản được nêu trong văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 khóa XII, trên cơ sở đó mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, phát huy trí tuệ, tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống; đồng thời nắm được những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được triển khai trong năm học 2019 -2020.

Toàn cảnh Hội nghị

Tư vấn tuyển sinh