• Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Giới thiệu

Ba công khai

Lượt xem: 10633    12/01/2024

Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Mở Hà Nội thực hiện công khai các nội dung theo quy định.

- Báo cáo 3 công khai năm học 2023-2024:

   + Công khai cam kết chất lượng đào tạo

   + Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

   + Công khai thông tin cơ sở vật chất

   + Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

   + Công khai tài chính

- Báo cáo 3 công khai năm học 2022-2023:

   + Công khai cam kết chất lượng đào tạo

   + Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

   + Công khai thông tin cơ sở vật chất

   + Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

   + Công khai tài chính

- Báo cáo 3 công khai năm học 2021-2022:

   + Công khai cam kết chất lượng đào tạo

   + Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

   + Công khai thông tin cơ sở vật chất

   + Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

  + Công khai tài chính

  + Công khai Đảm bảo chất lượng

- Đề án mở Ngành Quản trị Khách sạn (năm 2021)

- Báo cáo 3 công khai năm học 2020-2021:

   + Công khai cam kết chất lượng đào tạo

   + Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

   + Công khai thông tin cơ sở vật chất

   + Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

   + Công khai tài chính

- Báo cáo 3 công khai năm học 2019-2020:

   + Công khai cam kết chất lượng đào tạo

   + Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

   + Công khai thông tin cơ sở vật chất

   + Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

   + Công khai tài chính

- Báo cáo 3 công khai năm học 2018-2019 của Viện Đại học Mở Hà Nội.

Báo cáo 3 công khai năm học 2016-2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội.

- Tổng hợp kết quả điều tra việc làm sinh viên:

   Kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2022 tình hình việc làm năm 2023

   + Kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2021 tình hình việc làm năm 2022

   + Kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2020 tình hình việc làm năm 2021

   + Kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2019 tình hình việc làm năm 2020

   + Kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2018 tình hình việc làm năm 2019

   + Kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2017 tình hình việc làm năm 2018

   + Kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2016 tình hình việc làm năm 2017

   + Kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2015 tình hình việc làm năm 2016

Tư vấn tuyển sinh