• Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • 024 38682321/ Email: mhn@hou.edu.vn

6
6

Các Phòng - Ban

CÁC PHÒNG - BAN

Lượt xem: 10666    27/11/2017

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ SINH VIÊN

1. Trưởng phòng - Lương Tuấn Long

ĐT: 024.38682605

E-mail: long@hou.edu.vn

2. Phó TP - Nguyễn Anh Tuấn

ĐT: 024.38682605

E-mail: tuansh_hou@yahoo.com.vn

3. Phó TP - Phan Minh Tuấn
ĐT: 024.36231693

E-mail: tuandhm74@gmail.com

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

1. Trưởng phòng - Trần Thị Thu Phong  
ĐT: 024.36230742

E-mail: thuphonghou@gmail.com

2. Phó TP - Trần Thị Hải Hiền

E-mail: haihien1973@gmail.com

3. Phó TP - Đỗ Thị Thanh Hải

E-mail: haidt@hou.edu.vn

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1. Trưởng phòng - Lê Trường Sơn

ĐT: 024.38680025

Email: lesonvl@hou.edu.vn

2. Phó TP - Nguyễn Việt Hùng

ĐT: 024.36231497

Email: nguyenviethung@hou.edu.vn

3. Phó TP - Nguyễn Thị Thúy Hồng

Email: hong12g@hou.edu.vn

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 1. Trưởng Phòng - Phạm Thị Tâm

ĐT: 024.38684859

Email: tamanpham@yahoo.com

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

1. Phó TP Phụ trách Phòng - Dương Hoài Văn
ĐT: 024.38682299

E-mail: hoaivan1974@gmail.com 

2. Phó TP - Nguyễn Thu Hà
ĐT: 024.38682299

E-mail: hanguyenthu902@gmail.com 

 

PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

1. Trưởng phòng - Khổng Thị Uyên
ĐT: 024.36230210

E-mail: uyenkt@hou.edu.vn

 2. Phó TP - Vũ Thị Thịnh

ĐT: 024.36230210

Email: thinhvu@hou.edu.vn

 

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

1. Trưởng phòng - Trần Tiến Dũng
ĐT: 024.38694822

E-mail: dungtt@hou.edu.vn

2. Phó TP - Nguyễn Đắc Trung

ĐT: 024. 38695952

Email: tchc@hou.edu.vn

3. Phó TP - Nguyễn Thị Hạnh

ĐT: 024. 38682464

Email: hanhnt@hou.edu.vn

4. Phó TP - Phạm Văn Hải

ĐT: 024. 38682321

Email: phamvanhai@hou.edu.vn

 

BAN PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHỆ

1. Trưởng ban - Lại Minh Tấn

ĐT: 024.36231502

Email: tanlm@hou.edu.vn

Tư vấn tuyển sinh